Електронни услуги
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Издаване на удостоверние за съпруг/а и родствени връзки
Издаване на удостоверние за родените от майката деца
Издаване на удостоверние за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
Издаване на удостовеение за промени на настоящ адрес
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
Справка за данъчни задължения и плащания
Справки за финансови задължения
Виртуално табло на масов градски транспорт
Система за електронно класиране на деца в ДЗ
Синя зона - Пловдив
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
Вписване на промени в обстоятелствата на категоризирано заведениe за хранене и развлечение
Вписване на промени в обстоятелствата на категоризирано средство за подслон и място за настаняване
1/1pp1pp
Моля, изчакайте!